Osobní údaje

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů 

Účetnictví, daně, obchod spol. s r.o., IČ 25201972 se sídlem  Habrmannovo nám.680/16, Doubravka, 312 00 Plzeň, zapsaný pod spisovou značkou C7883 vedenou  Krajským soudem v Plzni  (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů

§  přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)

§  distributor

§  veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 

§  adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

§  popisné údaje (např. bankovní spojení)

§  další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

§  údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

Kategorie subjektů údajů

§  zákazník správce (pouze u subjektů registrovaných na e-shopu)

§  zaměstnanec správce

§  dopravce

§  dodavatel služby

§  jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

§  uchazeč o zaměstnání

Kategorie příjemců osobních údajů 

§  zpracovatel

§  subdodavatelé

§  státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

Účel zpracování osobních údajů 

§  účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

§  jednání o smluvním vztahu

§  plnění smlouvy

§  ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

§  archivnictví vedené na základě zákona

§  výběrová řízení na volná pracovní místa

§  plnění zákonných povinností ze strany správce

§  ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

§   

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů 

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Poučení 

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

§  subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

§  zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

§  zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

§  zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

§  zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

§  zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

§   

Práva subjektů údajů 

§  V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

§  účelu zpracování,

§  kategorii dotčených osobních údajů,

§  příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

§  plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

§  veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

§  pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

§  Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

§  Požádat správce o vysvětlení.

§  Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav.

§  Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost na zpracování osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.